VLS Corp
VIET LOGISTICS SOLUTIONS J.S.C.

VLS Corp is an International Freight Forwarder and NVOCC, handle all matters in a uniform manner to meet our highly-approved customer service performance for all of our clients...

34 Hoang Cau, Dong Da
Hanoi, Vietnam.

+84 24 3217 1090
+84 9838 02981

info@vls-corp.com

Mạng lưới

Chúng tôi  là thành viên của hiệp hội giao nhận toàn cầu WWPC và WCA, có thể giao nhận, vận chuyển đến tất cả mọi nơi trên thế giới.

.